Предмет на дейност на Горска семеконтролна станция – София