ПАРТНЬОРИ

Изпълнителна агенция по горите

Булпрофор


Списание „Гора”


Съюз на лесовъдите в България


Асоциация на парковете в България


Лесозащитна станция – София

Горската семеконтролна станция – София, основана през 1951 г., е специализирано териториално звено – юридическо лице в структурата на ИАГ. Основна дейност – изграждане и стопанисване на горската семепроизводствена база и горски семеконтрол.